Privacy & Cookieverklaring Patiperra travels

Privacy wordt, terecht, een steeds belangrijker thema. Bij Patiperra doen we geen rare of onverwachte dingen met de gegevens van onze reizigers. Toch vinden we het belangrijk om een en ander duidelijk op een rijtje te zetten.
Met deze privacyverklaring informeren wij je onder meer over welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor de gegevens worden verwerkt en welke rechten je hebt.

Boeking
Indien je voor andere personen wenst te boeken, dien je hiervoor door die persoon gemachtigd te zijn.
Welke gegevens verzamelen wij?
Wanneer je een reis boekt, worden de gegevens die je verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen gegevens waaronder:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail
 • Geboortedatum
 • Betalingsgegevens
 • Dieetgegevens (indien gewenst)
 • Noodzakelijke medische gegevens (indien bereid te delen)
 • Gegevens over de geboekte reis
 • Bedrijfsnaam en polisnummer van de reisverzekering
 • Soms is aanvullende informatie nodig om de boeking af te ronden:
 • Voor binnenlandse vluchten of lange-afstandsbussen de paspoortgegevens en/of geboortedata

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Deze gegevens zijn nodig om aanvragen te doen, om informatie te verschaffen over de reis, voor relevante communicatie betreffende de boeking, voor een goede uitvoer van de reis en om de boeking en betaling af te handelen.
 • De dieetgegevens worden gedeeld met het hotel of andere reisdienstverleners die maaltijden verzorgen en indien dit een medische of religieuze reden heeft slechts voor zover je hier toestemming voor geeft.
 • Voor zover je hier toestemming voor geeft worden de medische gegevens gedeeld met de reisdienstverlener die hiervan op de hoogte dient te zijn en verstrekking noodzakelijk is voor de aangegeven behoeften, jouw veiligheid of de veiligheid van derden.
 • NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen.
 • De gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover je belang niet dient te prevaleren.

Grondslag
Wij verzamelen je gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover jouw belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding. Voor de verwerking van de dieetgegevens/medische gegevens dien je uitdrukkelijk toestemming te verlenen.

Hoe lang bewaren wij je gegevens

 • Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk twee jaar na de reis bewaard worden.
 • Medische gegevens zullen 30 dagen na de reis worden verwijderd.
 • Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.
 • Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover jouw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

Met wie delen wij je gegevens?

 • Wij stellen jouw gegevens ter beschikking aan reisdienstverleners indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis, voor het behartigen van de door jou aangegeven behoeften, voor jouw veiligheid of de veiligheid van anderen.
 • Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en incasso.

Doorgifte aan een derde land of internationale organisatie buiten de EU?
Vind jouw reis plaats buiten de EU dan worden de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan lokale reisdienstverleners buiten de EU op grond van de uitvoering van de (reis)overeenkomst. De reisdienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van je persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels omtrent privacy die gelden in dat land.
naar boven

Reisevaluatie
Welke gegevens verzamelen wij van je?
Wij verzamelen gegevens waaronder jouw naam, de afgenomen reis, de beoordelingen van de reis, uw andere feedback of informatie die je vermeldt in de reisevaluatie.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie.
 • Wij gebruiken de gegevens voor evaluatie en terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener.

Grondslag
Wij verzamelen jouw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen evaluatie van haar producten of diensten voor zover jouw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens
Gegevens in de evaluatie worden tot 2 jaar na de reis bewaard.

Met wie delen wij jouw gegevens?
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de reisdienstverlener. Afhankelijk van de situatie geschiedt dit geanonimiseerd.
naar boven

Nieuwbrief
Welke gegevens verzamelen wij van je?
Wij verzamelen gegevens waaronder jouw naam en e-mailadres.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wanneer je je op de nieuwsbrief abonneert of klant bij ons bent, worden de gegevens gebruikt om de digitale nieuwsbrief aan je toe te sturen. Wij vragen jouw naam om de aanhef van de nieuwsbrief te personaliseren.

Grondslag
Ben je nog geen klant dan verwerken wij deze gegevens voor zover je ons toestemming heeft gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief. Ben je reeds klant dan versturen wij een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming bij het versturen van het meest actuele reisaanbod aan haar klanten.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens
Jouw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat je je afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief.

Met wie delen wij jouw gegevens?
Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een extern mailprogramma.
naar boven

Cookies & Profilering
Welke gegevens verzamelen wij van je?
Met jouw toestemming verzamelen wij gegevens over je surfgedrag en voorkeuren. Hiervoor worden tracking cookies en scripts gebruikt. Wij verzamelen hierbij jouw IP-adres.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Deze gegevens worden gebruikt om profielen op te bouwen waardoor wij je gerichte advertenties kunnen tonen en aanbiedingen relevanter voor je worden.

Grondslag
De gegevens worden enkel verwerkt op grond van jouw toestemming.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens
Jouw profiel wordt uiterlijk 6 maanden na het laatste websitebezoek bewaard.

Met wie delen wij jouw gegevens?
Je profiel staat opgeslagen bij een externe analytics dienst.
naar boven

Klachten over de reis
Welke gegevens verzamelen wij van je?
Wij verzamelen gegevens waaronder je naam, de afgenomen reis, de klacht en overige informatie die je vermeldt in de klacht.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht.
 • Indien de klacht ziet op de uitvoering van de reis gebruiken wij de gegevens voor terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener met het verzoek om een reactie op de klacht.
 • De gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover jouw belang niet dient te prevaleren.

Grondslag
Wij verzamelen jouw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover jouw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens
Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Met wie delen wij jouw gegevens?
Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over de klacht doorgegeven aan en besproken met de reisdienstverlener, onze jurist en/of verzekeraar en geschillenbeslechters.
naar boven

Bemiddeling bij de verzekeringsaanvraag
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder jouw NAW gegevens, e-mailadres, geboortedatum, reisperiode, gewenste dekkingsomvang, verzekeringsopties.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
De gegevens worden gebruikt om de verzekeringsaanvraag in te dienen bij de verzekeraar.

Grondslag
Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst

Hoe lang bewaren wij deze gegevens
Jouw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat de verzekeringsaanvraag is afgerond

Met wie delen wij jouw gegevens?
De gegevens geven wij door aan de verzekeraar.
naar boven

Beveiliging
Hoe beveiligen wij jouw gegevens?
Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die de persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:

 • toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
 • ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar dit passend is versleuteld- volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
 • inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
 • wij onze medewerkers trainen en een privacycultuur stimuleren.
 • het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.

naar boven

Rechten
De rechten van de reiziger:

  • Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien en het recht deze persoonsgegevens te corrigeren.
  • Je hebt het recht dat wij de persoonsgegevens wissen voor zover
   •  deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;
   • de verwerking gebaseerd is op jouw toestemming en je deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;
   • de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, je bezwaar maakt tegen de verwerking en jouw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.
  • Je hebt het recht op beperking van de verwerking.
  • Je hebt het recht op een digitale kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
  • Je hebt het recht gegeven toestemming in te trekken.
  • Je hebt het recht om vanwege jouw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van jouw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering.
 • Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een verzoek kan je je richten aan onderstaand e-mailadres of postadres. Om ons te helpen met het verwerken van het verzoek dien je je te kunnen identificeren.
naar boven

Wijzigingen
Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.

Vragen, opmerkingen & klachten
Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

Verantwoordelijke voor de verwerking
Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Bedrijfsnaam: Patiperra travels
Adres: Wittevrouwensingel 40B, 3581GD, Utrecht
E-mail: info@patiperra.com
Tel.: +31 30 8881343 of +31 6 20170646